Categorieën
Religie

Verschil christendom en islam

Het christelijk geloof en de islam zijn beide religies die wereldwijd de meeste gelovigen kennen. Alhoewel een christen en een moslim in theorie in dezelfde God geloven is het juist het christendom en de islam die het vaakst lijnrecht tegenover elkaar staan.

Het begin

Het geloven in een god is van alle tijden, in het geval van het christendom en de islam werd deze religies pas gevormd toen God messias Jezus (christendom) en apostel Mohammed (islam) naar de aarde zond. Jezus en Mohammed ontvingen openbaringen van God. Jezus Christus kwam in het jaar 0 op aarde, toen Jezus 30 jaar was begon hij het woord van God te prediken. Het christelijk geloof is daarom in het jaar 30 ontstaan.

Mohammed is in het jaar 570 geboren, toen hij veertig jaar was werd hij door God aangewezen als zijn profeet. Het jaar 622 (12 jaar na zijn 40ste verjaardag) wordt gezien als het begin van islam. In het jaar 622 maakte Mohammed en zijn volgelingen de reis van Mekka naar Medina (toen Jathrib geheten), ze wisten hun vijanden tijdens deze reis af te schudden waardoor ze de reis succesvol konden afronden en op 20 september 622 veilig in Quba (voorstad van Medina) aankwamen. In 638 werd besloten dat het jaar 622 het begin van de islamitische jaartelling is.

Nu in de 21ste eeuw zijn er 2 miljard christenen die vooral in Europa en Noord- en Zuid-Amerika leven. Er zijn 1,3 miljard moslims die voornamelijk in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuid-Oost Azië wonen. Zowel het christendom als islam kennen stromingen. Bekende stromingen binnen het christendom zijn Katholiek, Protestant en Orthodox. De grootste stromingen binnen de islam zijn het soennisme en sjiisme. Niet alleen botsen christenen en moslims vaak met elkaar, ook de stromingen binnen de twee religies botsen geregeld.

Bijbel en de Koran

Het christendom werkt vanuit het heilige boek de Bijbel. De Bijbel bestaat uit het oude testament en het nieuwe testament. Het nieuwe testament beschrijft het leven van Jezus, dus wat hij heeft meegemaakt, wat hij gezegd heeft en hoe de christenen dit moeten toepassen in hun geloof. Het oude testament is geschreven voor de tijd van Jezus Christus. In het christendom wordt voornamelijk het Nieuwe Testament gebruikt als leidraad met het Oude Testament als ondersteuning. Het heilige boek voor de islam is de Koran aangevuld met de Overleveringen van Mohammed die zijn vastgelegd in de Hadith. Niet iedereen binnen de islam gelooft in de authenticiteit van de teksten in de Hadith, vooral omdat sommige hadith teksten de Koran op bepaalde punten tegenspreekt en in twijfel trekt. De Koran in het Arabisch wordt beschouwd als het enige heilige boek binnen de islam, elke vertaling wordt als een interpretatie gezien. De Hadith is dan wel verplichte kost maar roept uiteindelijk meer vragen op dan het vragen beantwoord.

Het grootste verschil tussen de Bijbel en de Koran is dat teksten in de Koran volgens de islam letterlijk de woorden van God zijn, de Bijbel bevat naast de woorden van God ook teksten en interpretaties van andere belangrijke christenen.

Binnen de islam geldt de sharia, de wet van God. De sharia is voor een groot gedeelte gebaseerd op de Koran, maar ook op de Hadith en uitspraken van belangrijke islamtische juristen en geleerden. Er zijn diverse islamtische landen waar de sharia als nationale wet geldt. Vanuit de westerse wereld wordt hier altijd met enige argwaan naar gekeken, veel regels uit de sharia zijn namelijk overgeleverd aan interpretaties en komen niet uit de Koran. In de Koran (de letterlijke woorden van God) wordt namelijk niet voorgeschreven dat vrouwen hun gezicht moeten bedekken.

Vanuit westers oogpunt is de sharia extreem gewelddadig, aan de andere kant treden veel moslims ook buiten hun boekje als het om eerwraak gaat, dit is namelijk verboden volgens de sharia maar wordt juist binnen de islamitische gemeenschap het meeste toegepast. Hoe dan ook komen vrouwen er in de sharia het meest bekaaid vanaf, terwijl de Koran zegt dat de man en vrouw gelijk aan elkaar zijn.

Minder in het nieuws en daarmee ook minder bekend is de wet die aan de Katholieke kerk kleeft, het canoniek recht. Geen enkel land in de wereld werkt puur vanuit het canonieke recht, het canonieke recht staat echter wel aan de basis van veel van onze huidige normen en waarden. Uiteraard worden veel regels uit het canoniek recht door fanatieke gelovigen toegepast in hun dagelijks leven. Het canoniek recht is minder streng dan de sharia.

Wat is het geloof

Zowel de christenen als de moslims geloven dat de aarde geschapen is door hun God, de visie over wie God precies is verschilt licht. Bij de islam is het duidelijk, God is één. Bij het christelijk geloof is daar soms nog wel eens onduidelijkheid over, veel gehoorde term is de Drie-Eenheid. God zou volgens sommige christenen bestaan uit de drie goddelijke personen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Binnen het christendom bestaan verschillende uitleggen over de Drie-Eenheid. Het christendom en de islam kennen beide bovennatuurlijke wezens, zoals de Engelen maar ook satan (de duivel). In het christelijk geloof is satan een engel die in opstand kwam tegen God, in de islam wordt satan bestempeld als een djinn. Djinns spelen een belangrijke rol in het islamitische geloof, djinns komen voor in veel verschillende hoedanigheden en hebben altijd een mythische achtergrond. Naast de kwaadaardige djinn satan bestaan er ook diverse goedaardige djinns. Djinns spelen een erg belangrijke rol in de islam.

Wat betreft de verering krijgen in het christelijk geloof vooral heiligen en kerkvaders de volle aandacht, bij de islam zijn dat de profeten en de imams.

De dood van Jezus
Volgens het christelijk geloof is Jezus gestorven door kruisiging, volgens de islam is Jezus nooit gestorven maar is hij door God levend opgenomen in de hemel, een discipel is in zijn plaats aan het kruis gestorven. Derhalve spreekt de islam dan ook niet over een wederopstanding van Jezus uit de dood, hij is immers nooit gestorven. Jezus is volgens het christendom de enige zoon van God, volgens de islam is Jezus een belangrijke profeet van God, maar niet de zoon. Zowel het christelijk geloof als de islam gelooft dat Jezus ooit weer terugkeert op aarde.

Ook als het om de openbaring gaat is er een duidelijk verschil tussen het christendom en de islam. In het christelijk geloof spreekt God niet alleen via Jezus maar ook via diverse andere profeten, binnen de islam was alleen Mohammed de uitverkorene om namens God te spreken.

Na de dood

Vanuit het christendom moet je als christen een goed gelovige zijn, goed van vertrouwen zijn, goede daden doen en de sacramenten laten uitvoeren om kans te maken om in de hemel te komen na je overlijden, want het is God uiteindelijk die bepaald of er een plaats voor jouw in hemel voorbestemd is. Dit heet ook wel predestinatie. Is er voor jou geen plek in de hemel dan wacht je een eeuwig leven in de hel. Als moslim moet je naast een goed gelovige zijn en het doen van goede daden ook voldoen aan de verplichtingen van de vijf zuilen. Deze fundamentele verplichtingen bestaan uit het doen van de geloofsbelijdenis (sjahada), het doen van rituele gebeden (salat), het geven van aalmoezen (zakat), het vastten tijdens de ramadan (siyam) en je moet in ieder geval één keer in je leven de pelgrimstocht naar Mekka ondernemen. Uiteindelijk bepaald ook in het geval de islam God of een moslim recht heeft op een goed leven na de dood, als moslim kom je dan in het paradijs.

In de praktijk

Als christen ga je naar kerk, als moslim naar de moskee. De zondag is voor de christenen de heilige dag, voor moslims is dat de vrijdag. Een christen luistert naar de priester, dominee, bisschop en paus. De islam kent enkel de imam als spreker. De belangrijkste symbolen in het christendom zijn het kruis, het kruisbeeld, de duif, het anker, de vis, alfa en omega. Voor islam is dat de halve maan en de naam van Allah geschreven in het Arabisch.

Het verschil tussen Allah en God

Allah betekent in het Arabisch God, en dit is exact dezelfde God als de God van het christendom. Moslims geloven in de God waarover Jezus sprak, met als grote verschil dat de islam niet gelooft dat Jezus de zoon van God was. Vanwege dit verschil van mening zijn veel gelovigen van beide religies van mening dat God en Allah twee verschillende goden zijn. De Koran zegt van niet.

De religieuze oorlogen doen wellicht anders vermoeden, maar het merendeel van de christenen en moslims respecteren elkaar en elkaars geloof. Het christendom beschouwt Mohammed niet als profeet, de islam aan de andere kant zijn van mening dat de christenen niet de volledige openbaring hebben ontvangen en daarom het ware geloof mis-interpreteren. Dat is een notendop het cruciale verschil tussen het christendom en de islam, en waarschijnlijk dé reden dat er altijd strijd blijft bestaan tussen christenen en moslims. Het eigen geloof is altijd het heiligst.